Twins异国海岛拍MV 沙滩载歌载舞漂亮

Twins异国海岛拍MV 沙滩载歌载舞漂亮 [s:11]
108.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg

一定要睇睇。。。。

是twins诶。。
看看吧。。

look .

CCCCCCCCCCC

twins…support…

ccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccc

i wan see also can … ?

让我看看可以吗???

两个真的很像姐妹哦!!!

twin is nice!i wan see!

那我就得看一看了。。。

Twins异国海岛拍MV [s:2]

好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 TMD 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖

Twins异国海岛拍MV 沙滩载歌载舞漂亮

let me have a look pls …

是twins诶。。
看看吧。。

一定要睇睇。。。。

let me cc!! can ma??!!