Transformers Episode 21 - Traitor

https://www.youtube.com/watch?v=C136hsRSanM

https://www.youtube.com/watch?v=6sRYjH3PjvI

https://www.youtube.com/watch?v=h1TucoOF4d8

离间计成功?

有一段是两个红飞机同时出现?

昆虫部队发现东西被偷了,然后看到地面上有一个标志,那一段好像看不到的?